Suomen Geologisen Seuran säännöt

Hyväksytty oikeusministeriössä 29. pnä syyskuuta 1967

Nimi ja tarkoitus

1 §
Suomen Geologinen Seura - Geologiska Sällskapet i Finland r.y. on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2 §
Seuran tarkoituksena on edistää geologista ja mineralogista tutkimusta maassamme sekä lisätä harrastusta näihin tieteisiin.

3 §
Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura pitää kokouksia, toimittaa ja kustantaa tieteellisiä ja yleistajuisia julkaisuja, toimeenpanee retkeilyjä sekä käyttää muita samantapaisia keinoja. Seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.


Jäsenet

4 §
Seuran jäsenistön muodostavat kotimaiset ja ulkomaiset jäsenet, kirjeenvaihtajajäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja.

Kunniapuheenjohtajaksi seura voi kutsua kotimaisen kunniajäsenensä. Kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta on kahden kotimaisen jäsenen tehtävä perusteltu kirjallinen ehdotus hallitukselle. Jos hallitus puoltaa ehdotusta, on se käsiteltävä kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa. Äänestettäessä ehdotuksesta sen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajia seurassa voi olla vain yksi kerrallaan.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua kotimainen tai ulkomainen henkilö, jolla on harvinaisen suuret seuran toiminta-alaan kuuluvat tieteelliset ansiot tai joka on muulla toiminnallaan edistänyt erikoisen tehokkaasti seuran pyrkimyksiä. Kunniajäseneksi kutsuminen ja valitseminen on tehtävä samalla tavalla kuin kunniapuheenjohtajan. Kunniajäseniä saa olla samanaikaisesti korkeintaan kymmenen.

Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ulkomailla asuva henkilö, jonka saavutukset geologisella alalla ovat seuran kannalta merkittäviä tai joka muuten on edistänyt seuran tarkoitusperiä. Kirjeenvaihtajajäseneksi kutsuminen ja valitseminen on tehtävä samalla tavalla kuin kunniapuheenjohtajan.

Ulkomaiseksi jäseneksi voi seura valita jäsenyyttä haluavan ulkomaisen geologin kahden seuran jäsenen, joista ainakin toinen on kotimainen, ehdotuksesta. Henkilöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, saa seuran jäseninä olla enintään 1/3 seuran koko jäsenmäärästä.

Kotimaiseksi jäseneksi seura voi valita kahden jäsenen ehdotuksesta Suomen kansalaisen, jonka tiedoillaan ja toiminnallaan katsotaan voivan edistää seuran tarkoitusperiä.

5 §
Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja kirjeenvaihtajajäsenillä ei ole taloudellisia velvollisuuksia. Ulkomaiset ja kotimaiset jäsenet suorittavat seuralle vuosimaksun tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Vuosimaksu määrätään vuosikokouksessa. Kertakaikkinen jäsenmaksu on voimassa oleva vuosimaksu 20 kertaisena. Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksuista sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jäsenten aikaisemmin saamia oikeuksia.

6 §
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan tai kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Seuran hallitus on oikeutettu yhdistyslain 11 §:ssä mainittiin edellytyksin erottamaan jäsenen seurasta. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa seuran kokoukselle, ja on valitus jätettävä kirjallisesti seuran hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.


Hallinto

7 §
Seuran asioita hoitaa yhdistyslain, näiden sääntöjen ja seuran kokousten määräämällä tavalla seuran hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kolme lisäjäsentä, joiden on kaikkien oltava kotimaisia jäseniä. Hallitus on päätösvaltainen neljän sen jäsenen ottaessa osaa asiain käsittelyyn, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna.

Seuran hallituksen jäsenet valitaan vaalikokouksessa siten kuin se on sääntöjen 13 §:ssä esitetty.

Sihteerille ja taloudenhoitajalle maksetaan hallituksen määräämä palkkio.

Jos seuran toimihenkilön tai hallituksen lisäjäsenen paikka vapautuu ennen toimikauden päättymistä tai asianomainen on jostakin syystä estynyt hoitamasta tehtäviään, täytetään se toimikauden loppuun seuran seuraavassa kokouksessa.

8 §
Puheenjohtaja johtaa puhetta seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi niissä asioissa, joissa hän on yhdistyslain mukaan esteellinen. Hän on oikeutettu ottamaan osaa käsittelyyn kaikissa seuran toimikunnissa.

Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtävänsä. Sihteeri valmistelee seuran ja hallituksen kokoukset sekä neuvoteltuaan puheenjohtajan kanssa kutsuu ne koolle, pitää pöytäkirjan kokouksista, huolehtii niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta, laatii toimintakertomuksen, huolehtii seuran arkistosta sekä pitää luetteloa seuran jäsenistä. Sihteerin ollessa estynyt toimii taloudenhoitaja hänen sijaisenaan.

Taloudenhoitaja hoitaa seuran talouden ja pitää siitä tiliä, huolehtii seuran omaisuudesta ja julkaisujen jakelusta, laatii talousarvion sekä esittää hallituksen puolesta edellisen vuoden tilit tilintarkastajille tammikuun kuluessa.

Hallitus voi jättää sopiviksi katsomiaan kysymyksiä ja asioita toimikunnan tai yksityisen jäsenen käsiteltäväksi ja hoidettavaksi.

9 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 §
Seuran hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

11 §
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille tammikuun kuluessa.


Kokoukset

12 §
Seuran kokouksissa pidetään esitelmiä, keskustellaan ja käsitellään seuran toimintaalaan kuuluvia asioita. Jäsenien, jotka haluavat pitää kokouksissa esitelmiä tai esittää tiedonantoja, on sovittava siitä ennakolta sihteerin kanssa.

Seuran vaalikokous pidetään joulukuussa ja vuosikokous helmikuussa. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenen seuran jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Myös seuraan kuulumattomat voivat olla puheenjohtajan tai sihteerin luvalla läsnä kokouksissa.

13 §
Seuran vaalikokous pidetään joulukuussa. Vaalikokouksessa todetaan, että

 • kuluvan vuoden puheenjohtaja siirtyy seuraavan vuoden hallituksen yhdeksi lisäjäseneksi,
 • kuluvan vuoden varapuheenjohtaja siirtyy seuraavan vuoden puheenjohtajaksi,

Valitaan

 • seuralle varapuheenjohtaja,
 • yhdeksi vuodeksi kaksi lisäjäsentä, joita ei voida valita samaan tehtävään seuraavaksi vuodeksi,
 • vuorovuosina sihteeri ja taloudenhoitaja kahdeksi vuodeksi,
 • kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,
 • muut tarpeelliset toimihenkilöt,
 • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

14 §
Helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajan;
 • esitetään edellisen vuoden toimintakertomus,
 • esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden hallinnosta ja tileistä,
 • päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle,
 • määrätään kuluvan vuoden vuosimaksun suuruus,
 • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

15 §
Seuran kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus ja äänestyksissä ratkaisee, ellei säännöissä ole muualla toisin määrätty, yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

16 §
Kutsut seuran kokouksiin on toimitettava jäsenille joko viimeistään neljä päivää ennen kokousta postitse tai viimeistään neljä päivää ennen jossakin seuran kotipaikkakunnan johtavassa sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kutsuttaessa kokoukseen, jossa käsitellään yhdistyslain 14 §:ssä mainittuja asioita, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava.


Erityissäädöksiä

17 §
Sääntöjen muuttamista haluttaessa on siitä seuran jonkun tai joidenkin jäsenen tehtävä kirjallinen ehdotus hallitukselle, jonka on valmistettava asia ja esitettävä se seuran käsiteltäväksi kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa näissä kokouksissa annetuista äänistä sitä puoltaa.

18 §
Ehdotus seuran purkamisesta käsitellään samalla tavalla kuin sääntöjen muutosehdotus.

19 §
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi seura on toiminut.