Ohjeita kirjoittajille

Author instructions in English

Yleistä lehdestä

Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Kirjoitusten kielenä voi olla suomi tai ruotsi, mutta myös englanninkielisiä kirjoituksia voidaan julkaista erityisistä syistä.

Geologin artikkelit indeksoidaan GTK:n ylläpitämään Suomen geologiseen bibliografiaan. Kirjoittaja saa 3 kpl lehtiä ilmaiseksi ja voi halutessaan tilata eripainoksia kirjapainosta omaan laskuunsa.

Tekstin laatiminen

Kirjoita käsikirjoitus jollakin yleisesti käytössä olevalla tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Microsoft Word) ja se lähetä toimitukseen sähköpostitse liitetiedostona. Laadi kirjoitus yhtenäiseksi tekstiksi, jättämättä siihen tyhjiä paikkoja esimerkiksi kuville tai kuvateksteille. Älä käytä oikean reunan tasausta, tabulointia, sisennystä, palstamäärityksiä tai muita vastaavia muotoiluja tai tyylejä. Erota tekstikappaleet toisistaan rivinvaihdolla. Tekstiin voidaan kursivoida tai lihavoida ne kohdat, jotka halutaan painettavaksi kursiivilla tai lihavoituna. Otsikoissa ei käytetä alleviivausta eikä numerointia. Kirjoita kuva- ja taulukkotekstit peräkkäin tekstin loppuun. Tekstissä viittaukset kuviin ja taulukoihin tulevat pienellä alkukirjaimella (kuva 1, taulukko 2).

Liitä kirjoituksen loppuun myös englanninkielinen otsikko ja tiivistelmä (Summary), jotta artikkeli voidaan viedä myös kansainväliseen GeoRef-viitetietokantaan, ja englanninkieliset kuva- ja taulukkotekstit (Figure, Table). Englanninkielisissä osioissa viittaukset kuviin ja taulukoihin tulevat isolla alkukirjaimella (Fig. 1, Table 2). Kirjoittajat vastaavat myös vieraskielisten tekstiensä kieliasun moitteettomuudesta. Englanninkielisissä osioissa on hyväksyttävää käyttää brittiläistä tai amerikkalaista kieliasua mutta ei näiden yhdistelmää.

Käsikirjoituksen elementtien järjestyksen tulee olla seuraava: otsikko, kirjoittajat, pääteksti (ja mahdolliset väliotsikot), kirjoittajien yhteystiedot, kirjoittajien kuvaukset, englanninkielinen tiivistelmä, kirjallisuusluettelo, kuva- ja taulukkotekstit.

Kirjoittajien järjestys tulee ilmoittaa pääotsikon jälkeen. Kirjoittajien yhteystietojen tulee sisältää nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet, ja ne luetellaan päätekstin jälkeen. Tässä kohdin jokaisen kirjoittajan tulee myös kuvata taustansa ja/tai suhteensa kirjoittamaansa tekstiin lyhyesti yhdellä tai kahdella lauseella.

Desimaalierottimena on suomenkielisissä osioissa pilkku ja englanninkielisissä osioissa piste. Tuhaterottimena (käytetään ≥ 10 000) on suomenkielisissä osioissa välilyönti ja englanninkielisissä osioissa pilkku.

Kirja-arvostelussa tulee ilmetä kirjan nimi, kirjoittajan (kirjoittajien) nimet, kustantaja, painopaikka sekä sivumäärä. Jos mahdollista, lisäksi mainitaan suositushinta.

Kuvat

Kuvien ja piirrosten on oltava mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa. Kuvien suositeltavimpia tiedostomuotoja ovat diagrammeille ja viivagrafiikalle PNG, TIF tai PDF, valokuville kelpaa näiden lisäksi JPG. Kuvien vähimmäisresoluutio on tulostuskoossa 300 dpi. Toivottavaa on, että kuvien leveys olisi 6,8 cm tai 14,2 cm. Tarvittaessa ota yhteys päätoimittajaan.

Viittauskäytäntö

Lehden kirjoituksissa noudatetaan ns. Harvardin järjestelmää eli nimi-vuosi-järjestelmää.

Tekstiviittauksessa ei käytetä pilkkua erottamaan tekijää (tekijöitä) ja julkaisuvuotta (Virtanen 2004). Jos viitatussa julkaisussa on kaksi tekijää, erotetaan tekijät sanalla "ja" (Virtanen ja Lahtinen 2004). Mikäli viitatussa julkaisussa on useampia tekijöitä, mainitaan tekstiviitteessä vain ensimmäinen tekijä ja muihin viitataan kursivoituna ilmaisulla "et al." (Virtanen et al. 2004). Mikäli johonkin seikkaan kohdistuu useampi viittaus, esitetään viitteet vuosijärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan ja ne erotetaan toisistaan pilkulla (Korhonen et al. 1976, Nieminen ja Kaukola 1988, Virtanen 2003, 2005, Lahtinen 2004). Mikäli tekstissä viitataan kahteen tai useampaan saman tekijän samana vuonna ilmestyneeseen julkaisuun, tulee ne erottaa toisistaan pienaakkosilla siinä järjestyksessä, missä julkaisuihin on ensin viitattu tekstissä (Jalkanen 2006a, b).

Lähdeluettelon muotoilu

Alla esitetään erityyppisten lähteiden toivottu muotoilu lähdeluettelossa. Julkaisusarjojen nimiä ei lyhennetä. Lähdeluettelossa mainitaan ainoastaan ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Tekijöistä luetellaan enintään kuusi ensimmäistä. Jos tekijöitä on enemmän, lisätään kuudennen kirjoittajan nimen jälkeen pilkku ja "et al." (ks. ensimmäinen esimerkeistä).

Lehtiartikkeli

Heilimo, E., Halla, J., Lauri, L.S., Rämö, O.T., Huhma, H., Kurhila, M.I., et al., 2009. The Paleoproterozoic Nattanen-type granites in northern Finland and vicinity – a postcollisional oxidized A-type suite. Bulletin of the Geological Society of Finland 81:7–38.

Kirja

Papunen, H., Haapala, I. ja Rouhunkoski, P. (toim.), 1986. Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 317 s.

(Em. muotoilua sovelletaan myös karttoihin ja niiden selitysosiin.)

Sarjassa julkaistu monografia

Halla, J., 2002. Origin and Paleoproterozoic reactivation of Neoarchean high-K granitoid rocks in eastern Finland. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Geologica-Geographica 163. Academica Scientiarum Fennica, Helsinki, 105 s.

Kirjan luku

Hyvärinen, L. ja Eskola, L., 1986. Malminetsintä. Teoksessa: Papunen, H., Haapala, I. ja Rouhunkoski, P. (toim.), Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 215–289.

Julkaisematon opinnäytetyö

Kaartamo, K., 1996. Kymin stoking reunapegmatiittimuodostuman (stockscheider) rakenteesta ja mineralogiasta. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Geologian laitos, Helsingin yliopisto, Helsinki, 82 s.

Verkkolähde

Global Volcanism Program, 2012. Volcanoes of the World. http://www.volcano.si.edu/index.cfm [20.10.2013]

(Verkkolähteisiin merkitään hakasulkeissa päivämäärä, jona viitattu sisältö on mainitusta osoitteesta löytynyt.)


Instructions for authors

General instructions

The Geologi magazine publishes geological and geologically themed articles, reviews, comments, news and bulletins, as well as reviews and introductions of geological books and other publications. We generally publish in either Finnish or Swedish, but articles in English may be considered for special reasons.

The articles in Geologi are indexed in the geological bibliography of Finland, maintained by the Geological Survey of Finland. The author receives three copies of the magazine free of charge, and may order extra copies from the printing press at her own expense.

Text formatting

Write the manuscript using a commonly available word processing software (e.g. Microsoft Office Word) and send it to the editors as an email attachment. Write a unified text without extra spaces for figures, tables or other add-ins. Align the text to the left, do not use an indent, tabulation, columns, or other special formatting or styles. Separate paragraphs with a line break. You may use italics or bold formatting if it is desired in the final text. Numbering or underlining is not used in the headings. Place the figure and table captions at the end of the text in sequence.

Please attach a title and summary in English (or if the text is in English, a title and summary in Finnish) at the end of the manuscript, as well as figure and table captions in the same language. Note that references to figures and tables are capitalized in English, but not in Finnish or Swedish (e.g., Table 1 but taulukko 1/tabell 1). The author is responsible for the correct grammar if the text is in English. Either British or American English is acceptable, but use one consistently.

The elements of the manuscript are in order: Title, authors, body text (and possible subheadings), author contact information, author descriptions, summary, bibliography, captions.

The order of authors is indicated after the title. The contact information must include names, addresses and email addresses, and are placed after the body text. The descriptions of the authors should briefly put forth the background of the author and/or her relation to the text with one or two sentences.

The decimal separator is a period in English text and a comma in Finnish. The thousands separator (used ≥ 10,000) is a space in Finnish formatting and a comma in English.

In case of a book review, the author's name(s) the publisher, place of printing and page count must be included. If possible, include a recommended price.

Images

Pictures and drawing should be submitted in electronic format. The preferred image formats for diagrams or line graphics are PNG, TIF or PDF, Photos are also accepted in JPG. The minimum resolution should be 300 dpi in final size.

References

The magazine uses the Harvard system of references, i.e. the name-year system.

References within the text do not use a comma to separate the author name(s) and publication year (Virtanen 2004). If the referenced text has two authors, use the word "and" to separate the names (Virtanen and Lahtinen 2004). If the referenced text has more than two authors, use the first author's name and add "et al." in italics (Virtanen et al. 2004). If several references are used in a single place, order the references by publication time from oldest to most recent and separate the references with a comma (Korhonen et al. 1976, Nieminen ja Kaukola 1988, Virtanen 2003, 2005, Lahtinen 2004). If two separate publications from the same author in the same year are referenced, they should be indicated by lowercase letters in the order of reference within the text (Jalkanen 2006a,b).

Bibliography formatting

Examples of different types of bibliography references are presented below. Do not contract the names of publication series. Mention only the sources referenced within the text. Mention the six first authors at most. If there are more than six authors, add "et al." after the sixth author in italics and separated by a comma (see the first example).

Scientific article

Heilimo, E., Halla, J., Lauri, L.S., Rämö, O.T., Huhma, H., Kurhila, M.I., et al., 2009. The Paleoproterozoic Nattanen-type granites in northern Finland and vicinity - a postcollisional oxidized A-type suite. Bulletin of the Geological Society of Finland 81:7–38.

Book, map, or map explanation

Papunen, H., Haapala, I. and Rouhunkoski, P. (eds.), 1986. Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 317 pp.

A monograph in a series

Halla, J., 2002. Origin and Paleoproterozoic reactivation of Neoarchean high-K granitoid rocks in eastern Finland. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Geologica-Geographica 163. Academica Scientiarum Fennica, Helsinki, 105 pp.

Chapter within a book

Hyvärinen, L. and Eskola, L., 1986. Malminetsintä. In: Papunen, H., Haapala, I. and Rouhunkoski, P. (eds.), Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 215–289.

Unpublished thesis

Kaartamo, K., 1996. Kymin stokin reunapegmatiittimuodostuman (stockscheider) rakenteesta ja mineralogiasta. Unpublished master's thesis. Department of Geology, University of Helsinki, Helsinki, 82 pp.

Web source

Global Volcanism Program, 2012. Volcanoes of the World. http://www.volcano.si.edu/index.cfm [20.10.2013]

(For web sources, include the access date in square brackets.)