Ohjeita kirjoittajille

Author instructions in English

Yleistä lehdestä

Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Kirjoitusten kielenä voi olla suomi tai ruotsi, mutta myös englanninkielisiä kirjoituksia voidaan julkaista erityisistä syistä.

Geologissa julkaistuista teksteistä ei makseta kirjoittajapalkkiota. Halutessaan kirjoittaja saa 3 kpl lehtiä ilmaiseksi ja voi lisäksi tilata eripainoksia kirjapainosta omaan laskuunsa. Kirjoittajakappaleista on hyvä ilmoittaa päätoimittajalle viimeistään siinä vaiheessa, kun päätoimittaja lähettää lehden oikovedoksen tarkistettavaksi. Kirjoittaja saa myös halutessaan pdf-tiedoston omasta artikkelistaan.

Lehden koko on 171 x 244 mm.

Tekijänoikeudet

Mikäli artikkeli hyväksytään julkaistavaksi Geologissa, sitoutuvat kirjoittajat siihen, että artikkeli julkaistaan myös Suomen Geologisen Seuran kotisivuilla sähköisenä. Artikkelin tekijänoikeudet säilyvät myös kirjoittajalla/kirjoittajilla.

Tekstin laatiminen

Kirjoita käsikirjoitus jollakin yleisesti käytössä olevalla tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Microsoft Word) ja se lähetä päätoimittajalle sähköpostitse liitetiedostona. Laadi kirjoitus yhtenäiseksi tekstiksi, jättämättä siihen tyhjiä paikkoja esimerkiksi kuville tai kuvateksteille, äläkä liitä kuvia/taulukoita tekstitiedostoon. Älä käytä oikean reunan tasausta, tabulointia, sisennystä, palstamäärityksiä tai muita vastaavia muotoiluja tai tyylejä. Erota tekstikappaleet toisistaan rivinvaihdolla. Tekstiin voidaan kursivoida tai lihavoida ne kohdat, jotka halutaan painettavaksi kursiivilla tai lihavoituna. Otsikoissa ei käytetä alleviivausta eikä numerointia. Kirjoita kuva- ja taulukkotekstit tekstin loppuun suomeksi ja englanniksi (järjestyksessä Kuva 1, Figure 1, Kuva 2, Figure 2, Taulukko 1, Table 1, jne.). Tekstissä viittaukset kuviin ja taulukoihin tulevat pienellä alkukirjaimella (kuva 1, taulukko 2).

Liitä kirjoituksen loppuun myös englanninkielinen otsikko ja tiivistelmä (Summary). Siinä voidaan myös viitata kuviin ja taulukoihin isolla alkukirjaimella (Fig. 1, Table 2). Kirjoittajat vastaavat myös vieraskielisten tekstiensä kieliasun moitteettomuudesta. Englanninkielisissä osioissa on hyväksyttävää käyttää brittiläistä tai amerikkalaista kieliasua, mutta ei näiden yhdistelmää.

Käsikirjoituksen elementtien järjestyksen tulee olla seuraava:

otsikko,

kirjoittajat,

pääteksti (ja mahdolliset väliotsikot),

kirjoittajien yhteystiedot,

kirjoittajien kuvaukset,

englanninkielinen otsikko ja tiivistelmä,

lähdeluettelo,

kuva- ja taulukkotekstit (suomeksi ja englanniksi).

Kirjoittajien järjestys tulee ilmoittaa pääotsikon jälkeen. Kirjoittajien yhteystietojen tulee sisältää nimet, organisaatio (ei välttämätön) ja sähköpostiosoitteet, ja ne luetellaan päätekstin jälkeen. Tämän jälkeen jokaisen kirjoittajan tulee myös kuvata taustansa ja/tai suhteensa kirjoittamaansa tekstiin lyhyesti yhdellä tai kahdella lauseella.

Desimaalierottimena on suomenkielisissä osioissa pilkku ja englanninkielisissä osioissa piste. Tuhaterottimena (käytetään ≥ 1 000) on suomenkielisissä osioissa välilyönti ja englanninkielisissä osioissa pilkku. Prosenttimerkin ja luvun väliin jätetään tyhjä väli.

Kirja-arvostelussa tulee ilmetä kirjan nimi, kirjoittajan (kirjoittajien) nimet, kustantaja, painopaikka sekä sivumäärä. Jos mahdollista, lisäksi mainitaan suositushinta.

Kuvat

Kuvien ja piirrosten on oltava sähköisessä muodossa. Kuvien suositeltavimpia tiedostomuotoja ovat diagrammeille ja viivagrafiikalle PNG, TIF tai PDF, valokuville kelpaa näiden lisäksi JPG. Kuvien vähimmäisresoluutio on tulostuskoossa 300 dpi. Toivottavaa on, että kuvien leveys olisi 6,8 cm tai 14,2 cm. Tarvittaessa kysy lisätietoja päätoimittajalta. Pientä kirjainta (a, b, c…) käytetään merkitsemään osakuvat sekä kuvateksteissä: a), b), c). Artikkelin kirjoittaja/kirjoittajat ovat vastuussa kuvien ja taulukoiden käyttöoikeudesta ja mahdollinen käyttölisenssi tulee mainita kuvatekstissä.

Viittauskäytäntö

  • Tekstiviittauksessa ei käytetä pilkkua erottamaan tekijää (tekijöitä) ja julkaisuvuotta (Virtanen 2004).
  • Jos viitatussa julkaisussa on kaksi tekijää, erotetaan tekijät symbolilla "&" (Virtanen & Lahtinen 2004).
  • Mikäli viitatussa julkaisussa on useampia tekijöitä, mainitaan tekstiviitteessä vain ensimmäinen tekijä ja muihin viitataan ilmaisulla ”ym.” (Virtanen ym. 2004).
  • Mikäli johonkin seikkaan kohdistuu useampi viittaus, esitetään viitteet vuosijärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan ja ne erotetaan toisistaan pilkulla (Korhonen ym. 1976; Nieminen & Kaukola 1988; Virtanen 2003, 2005; Lahtinen 2004).
  • Mikäli tekstissä viitataan kahteen tai useampaan saman tekijän samana vuonna ilmestyneeseen julkaisuun, tulee ne erottaa toisistaan pienaakkosilla siinä järjestyksessä, missä julkaisuihin on ensin viitattu tekstissä (Jalkanen 2006a, b).

Lähdeluettelon muotoilu

Alla esitetään erityyppisten lähteiden muotoilu lähdeluettelossa. Julkaisusarjojen nimiä ei lyhennetä. Lähdeluettelossa mainitaan ainoastaan ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Tekijöistä luetellaan enintään kuusi ensimmäistä. Jos tekijöitä on seitsemän tai enemmän, lisätään viidennen kirjoittajan nimen jälkeen pilkku ja "ym." (ks. ensimmäinen esimerkeistä).  Jos doi-tunnus on saatavilla, se lisätään sivunumeroiden jälkeen. Jos lehtiartikkelista ei ole saatavilla doi-tunnusta, on viitteessä hyvä mainita myös lehden numero, jos se on saatavilla.

Lehtiartikkeli

Heilimo, E., Halla, J., Lauri, L. S., Rämö, O. T., Huhma, H., ym., 2009. The Paleoproterozoic Nattanen-type granites in northern Finland and vicinity – a postcollisional oxidized A-type suite. Bulletin of the Geological Society of Finland 81, 7–38. https://doi.org/10.17741/bgsf/81.1.001

Eskola, P., 1949. Geologien hakeutumisesta ulkomaille. Geologi 1 (1), 3.

Eklundh, C. & Suonuuti, H., 1984. Terminologiaa geologeille. Geologi 36 (9–10), 139–141.

Kirja

Papunen, H., Haapala, I. & Rouhunkoski, P. (toim.), 1986. Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 317 s.

(Em. muotoilua sovelletaan myös karttoihin ja niiden selitysosiin.)

Sarjassa julkaistu monografia

Halla, J., 2002. Origin and Paleoproterozoic reactivation of Neoarchean high-K granitoid rocks in eastern Finland. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Geologica-Geographica 163. Academica Scientiarum Fennica, Helsinki, 105 s.

Kirjan luku

Hyvärinen, L. & Eskola, L., 1986. Malminetsintä. Teoksessa: Papunen, H., Haapala, I. & Rouhunkoski, P. (toim.), Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 215–289.

Julkaisematon opinnäytetyö

Kaartamo, K., 1996. Kymin stoking reunapegmatiittimuodostuman (stockscheider) rakenteesta ja mineralogiasta. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Geologian laitos, Helsingin yliopisto, Helsinki, 82 s.

Verkkolähde

Global Volcanism Program, 2012. Volcanoes of the World. http://www.volcano.si.edu/index.cfm [20.10.2013]

(Verkkolähteisiin merkitään hakasulkeissa päivämäärä, jona viitattu sisältö on mainitusta osoitteesta löytynyt.)


Instructions for authors

General instructions

The Geologi magazine publishes geological and geologically themed articles, reviews, comments, news and bulletins, as well as reviews and introductions of geological books and other publications. We generally publish in either Finnish or Swedish, but articles in English may be considered for special reasons.

The author receives three copies of the magazine free of charge, and may order extra copies from the printing press at her own expense. The paper copies are not sent automatically, but can be requested from the Editor-in-Chief after the article has been accepted for publication.

Copyrights

If article is accepted for publication in Geologi, the authors approve that the article will also be published electronically on the website of the Geological Society of Finland. The copyright of the article also remains with the author(s).

Text formatting

The manuscript should be written using a commonly available word processing software (e.g. Microsoft Office Word) and sent to the Editor-in-Chief as an email attachment. The manuscript should not contain extra spaces for figures, tables or other add-ins. Send figures, tables and other add-ins as separate files. Align the text to the left – do not use indent, tabulation, columns, or other special formatting or styles. Separate paragraphs with a line break. Italics or bold formatting can be used if it is desired in the final text. Numbering or underlining is not used in the headings. Place the figure and table captions after the main text in sequence. The captions should be given in English as well as in Finnish or Swedish (in the order Figure 1, Kuva 1, Figure 2, Kuva 2, Table 1, Taulukko 1, etc.).

If the manuscript is in English, please attach a title and a summary in Finnish or Swedish at the end of the manuscript. Note that references to figures and tables are capitalized in English, but not in Finnish or Swedish (e.g., Table 1 but taulukko 1/tabell 1). The authors are responsible for the correct grammar if the text is in English. Either British or American English is acceptable, but use either one consistently.

The elements of the manuscript are in order: Title, authors, body text (and possible subheadings), author contact information, author descriptions, summary, bibliography, captions (in English and in Finnish/Swedish).

The order of authors is indicated after the title. The contact information should include names, affiliations (if appropriate) and email addresses of the authors, and is placed after the body text. The descriptions of the authors should briefly explain the background of the authors and/or their relationship to the subject with one or two sentences.

The decimal separator is a period in English text and a comma in Finnish. The thousands separator (used ≥ 1,000) is a space in Finnish formatting and a comma in English. An empty space should be used in front of the percent sign.

In case of a book review, the authors’ names, the publisher, place of printing and page count must be included. If possible, include a recommended price.

Images

Pictures and drawings should be submitted in electronic format. The preferred image formats for diagrams or line graphics are PNG, TIF or PDF, but photos are also accepted in JPG. The minimum resolution should be 300 dpi in final size. Please, use small letters (a, b, c…), when indicating subsections in the figure, and in figure caption refer to the subsections as follows: a), b), c). The author of the article is responsible for rights to use the published figures/tables, and possible copyright license must be mentioned in the caption.

References

  • References within the text do not use a comma to separate the author name(s) and publication year (Virtanen 2004).
  • If the referenced text has two authors, use the symbol "&" to separate the names (Virtanen & Lahtinen 2004).
  • If the referenced text has more than two authors, use the first author's name and add "et al." (Virtanen et al. 2004).
  • If several references are used in a single place, order the references by the date of publication from the oldest to the most recent and separate the references with a semicolon (Korhonen et al. 1976; Nieminen & Kaukola 1988; Virtanen 2003, 2005; Lahtinen 2004).
  • If two separate publications from the same author published in the same year are referenced, they should be indicated by lowercase letters in the order of reference within the text (Jalkanen 2006a, b).

Bibliography formatting

Examples of different types of bibliography references are presented below. Do not abbreviate the names of publication series. Mention only the sources referenced within the text. Mention the six first authors at most. If there are more than six authors, add "et al." after the fifth author and separated by a comma (see the first example). A Digital Object Identifier (DOI) should be included and written as https://doi.org/10...” following every reference for which it exists. If a DOI is not available, it is a good idea to include the journal number in the reference, if available.

Scientific/magazine article

Heilimo, E., Halla, J., Lauri, L. S., Rämö, O. T., Huhma, H., et al., 2009. The Paleoproterozoic Nattanen-type granites in northern Finland and vicinity - a postcollisional oxidized A-type suite. Bulletin of the Geological Society of Finland 81, 7–38. https://doi.org/10.17741/bgsf/81.1.001

Eskola, P., 1949. Geologien hakeutumisesta ulkomaille. Geologi 1 (1), 3.

Eklundh, C. & Suonuuti, H., 1984. Terminologiaa geologeille. Geologi 36 (9–10), 139–141.

Book, map, or map explanation

Papunen, H., Haapala, I. & Rouhunkoski, P. (eds.), 1986. Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 317 pp.

A monograph in a series

Halla, J., 2002. Origin and Paleoproterozoic reactivation of Neoarchean high-K granitoid rocks in eastern Finland. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Geologica-Geographica 163. Academica Scientiarum Fennica, Helsinki, 105 pp.

Chapter within a book

Hyvärinen, L. & Eskola, L., 1986. Malminetsintä. In: Papunen, H., Haapala, I. & Rouhunkoski, P. (eds.), Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 215–289.

Unpublished thesis

Kaartamo, K., 1996. Kymin stokin reunapegmatiittimuodostuman (stockscheider) rakenteesta ja mineralogiasta. Unpublished master's thesis. Department of Geology, University of Helsinki, Helsinki, 82 pp.

Web source

Global Volcanism Program, 2012. Volcanoes of the World. http://www.volcano.si.edu/index.cfm [20.10.2013]

(For web sources, include the access date in square brackets.)