Geologiska Sällskapet i Finland

Sällskapets uppgift är att befrämja den geologiska och mineralogiska forskningen i vårt land samt att öka intresset för dessa vetenskaper. För att förverkliga sina syften anordnar sällskapet möten, redigerar och utgiver vetenskapliga och populära skrifter, anordnar exkursioner samt använder sig av andra liknande medel.