Stadgar för Geologiska Sällskapet i Finland

(Översättning från finska)

1 §
Suomen Geologinen Seura-Geologiska Sällskapet i Finland r.f. är en registrerad förening vars hemort är Helsingfors stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska. Föreningen benämnes i dessa stadgar sällskap.

2 §
Sällskapets uppgift är att befrämja den geologiska och mineralogiska forskningen i vårt land samt att öka intresset för dessa vetenskaper.

3 §
För att förverkliga sina syften anordnar sällskapet möten, redigerar och utgiver vetenskapliga och populära skrifter, anordnar exkursioner samt använder sig av andra liknande medel. Sällskapet kan idka förslagsverksamhet, mottaga donationer och testamenten samt äga fastigheter. För sin verksamhet anskaffar sällskapet vid behov tilllåtelse av vederbörande.


Medlemmar

4 §
Sällskapet består av inhemska och utländska medlemmar, korresponderande medlemmar, hedersmedlemmar och en hedersordförande. Sällskapet kan kalla en av sina inhemska hedersmedlemmar till sin hedersordförande. Angående inkallelse av hedersordförande bör två inhemska medlemmar göra ett motiverat skriftligt förslag hos styrelsen. Om styrelsen understöder förslaget bör det behandlas vid två successiva möten. För godkännande beslut fordras tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Sällskapet kan ha endast en hedersordförande i sänder. Till hedersmedlem kan inväljas en inhemsk eller utländsk person som har särdeles stora vetenskapliga meriter på av sällskapet representerade områden eller någon vars verksamhet särdeles effektivt befrämjat sällskapets strävanden. Inkallelse och inval av hedersmedlem sker i samma ordning som inval av hedersordförande. Hedersmedlemmar får vara samtidigt högst tio.

Till korresponderande medlem kan inväljas en utomlands bosatt person, vars prestationer inom geologin ur sällskapets synpunkt är betydelsefulla eller som på annat sätt befrämjat sällskapets syften. Inval av korresponderande medlem sker i samma ordning som inval av hedersordförande.

Till utländsk medlem kan sällskapet på förslag av två medlemmar av vilka åtminstone den ena är inhemsk invälja varje utländsk geolog som så önskar. Antalet personer som inte är finska medborgare får vara högst 1/3 av sällskapets totala medlemsantal.

Till inhemsk medlem kan sällskapet på förslag av två medlemmar invälja varje finsk undersåte som genom sin kunskap eller verksamhet anses kunna befrämja sällskapets syften.

5 §
Hedersordföranden, hedersmedlemmarna och de korresponderande medlemmarna är befriade från alla avgifter, Utländska och inhemska medlemmar erlägger antingen en avgift årligen eller en avgift för ständigt medlemskap. Beslut om årsavgiftens storlek fattas vid årsmötet. Avgiften för ständigt medlemskap utgör 20 gånger gällande årsavgift. Styrelsen kan befria en medlem från medlemsavgiften på grund av sjukdom eller annan särskilt vägande orsak. Genom denna stadgeändring kränkes inte de rättigheter medlemmarna tidigare erhållit.

6 §
Medlem kan avgå frän sällskapet genom att muntligen anmäla därom till protokollet vid sällskapets möte eller skriftligen till sällskapets styrelse eller dess ordförande.

Sällskapets styrelse har rätt att enligt föreningslagens 11 § utesluta medlem från sällskapet. Besvär över beslutet kan inlämnas till sällskapets möte, och bör besväret lämnas skriftligt till sällskapets styrelse inom 30 dagar efter uteslutningsbeslutets delfående.


Administration

7 §
Sällskapets angelägenheter handlas med iakttagande av föreningslagen, dessa stadgar och enligt fattade beslut vid sällskapets möten av sällskapets styrelse. Styrelsen består av en ordförande, en viceordförande, en sekreterare, en ekonom och tre kompletterande medlemmar, vilka alla bör vara inhemska medlemmar. Styrelsen har beslutanderätt om fyra av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, deltager i förhandlingarna.

Sällskapets styrelsemedlemmar väljes vid valmötet enligt § 13 i stadgarna.

Sekreteraren och ekonomen honoreras enligt styrelsens beslut. Om en post som innehas av någon funktionär eller någon av styrelsens kompletterande medlemmar blir ledig annan verksamhetsperiodens slut eller om vederbörande av någon orsak är förhindrad att sköta sina åligganden fylles posten till verksamhetsperiodens slut vid första kommande möte.

8 §
Ordföranden för ordet vid sällskapets och styrelsens möten, utom i de fall då han enligt föreningslagen är jävig. Han är berättigad att deltaga i förhandlingarna i alla av sällskapet utsedda kommitteér.

Om ordföranden är förhindrad sköter viceordföranden hans åligganden. Sekreteraren förbereder sällskapets och styrelsens möten och sammankallar dem efter att ha rådgjort med ordföranden för protokoll vid mötena, ombesörjer utförandet av besluten, skriver årsberättelsen, sköter sällskapets arkiv samt för medlemsförteckningen. Då han är förhindrad vikarierar ekonomen.

Ekonomen sköter sällskapets ekonomi och för räkenskap över den, förvaltar sällskapets egendom och ombesörjer distributionen av publikationerna, uppgör budgeten samt överlämnar å styrelsens vägnar inom januari månad det förflutna årets räkenskaper till revisorna. Styrelsen kan hänskjuta lämpliga frågor och uppgifter till behandling och ombesörjning av en kommitté eller enskild medlem.

9 §
Sällskapets namn tecknas antingen av ordföranden eller viceordföranden, tillsammans med sekreteraren eller ekonomen.

10 §
Vid årsmötet utses för ett år i gången två revisorer och suppleanter för dem för att granska sällskapets förvaltning och räkenskaper.

11 §
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna och ärsberättelsen bör lämnas åt revisorna inom januari månad.


Möten

12 §
Vid sällskapets möten hålles föredrag samt diskuteras och behandlas angelägenheter inom sällskapets verksamhetsområde. Medlemmar vilka önskar hålla föredrag eller lämna meddelanden vid mötena bör förut komma överens därom med sekreteraren.

Sällskapets valmöte äger rum i december och årsmötet i februari. Övriga möten äger rum då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst tio medlemmar skriftligt hos styrelsen anhåller därom för att behandla uppgivna angelägenheter.

Vid mötena kan även icke-medlemmar närvara med tillstånd av ordföranden eller sekreteraren.

13 §
Sällskapets valmöte äger rum i december. Vid valmötet konstateras att

 • ordföranden under det löpande året blir kompletterande medlem i styrelsen för följande år,
 • viceordföranden under det löpande året blir ordförande för följande år.

Sällskapet väljer

 • viceordförande
 • för ett år framåt två kompletterande medlemmar, vilka inte kan återväljas till samma uppgift påföljande år,
 • vartannat år sekreterare och ekonom, för två år framåt,
 • två revisorer och för dem två suppleanter att granska följande års räkenskaper och förvaltning,
 • övriga behövliga funktionärer,
 • behandlas övriga till mötet framförda ärenden.

14 §
Vid årsmötet i februari

 • väljes ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare,
 • föredrages årsberättelsen för det förflutna året,
 • föredrages det förflutna årets bokslut samt revisorernas berättelse angående det förflutna årets förvaltning och räkenskaper,
 • fattas beslut angående bokslutets bestyrkande och angående beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och ekonomen,
 • fattas beslut om storleken av medlemsavgiften för det löpande året,
 • behandlas övriga till mötet framförda ärenden.

15 §
Vid sällskapets möten äger alla medlemmar rösträtt och vid omröstningar avgör enkel majoritet därest på annan plats i stadgarna icke annorlunda påbjudits. Om rösterna utfaller jämnt avgörs ett val medels lottdragning, men i andra angelägenheter vinner den åsikt till vilken mötets ordförande ansluter sig.

16 §
Tillkännagivandet av sällskapets möten bör tillställas medlemmarna antingen per post senast fyra dagar före mötet eller medels annons senast fyra dagar före mötet i någon av de ledande tidningarna å sällskapets hemort. I tillkännagivandet av möte där angelägenheter angående 14 § i föreningslagen behandlas bör detta särskilt omnämnas.


Speciella förordningar

17 §
Om ändring av stadgarna önskas bör ett skriftligt förslag av en eller flere medlemmar inlämnas till styrelsen, som har att förbereda saken och föredraga den för sällskapet för vidare behandling vid två successiva med minst två veckors mellanrum hållna möten. För att ändringsförslaget skall anses av sällskapet godkännt fordras att vid omröstning därom minst två tredjedelar av de vid dessa möten avgivna rösterna bifalla det.

18 §
Förslag till upplösning av sällskapet behandlas i samma ordning som förslag till ändring av stadgarna.

19 §
Om sällskapet upplöser sig eller upplöses bör dess återstaende medel användas till sådana ändamål för vars befrämjande sällskapet verkat.