Kuukausikokous 23.3.2023

Tervetuloa kuukausikokoukseen! Kokous pidetään 23.2.2023 klo 18:00-20:00 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

Kokouksen esitelmän pitää Kirsi Luolavirta aiheenaan Kevitsan intruusion magmaattinen kehitys

Esitelmän tiivistelmä:

Mafis-ultramafiset intruusiot sisältävät taloudellisesti merkittäviä malmimetalliesiintymiä (mm. Ni, Cu, Co, Pt, Pd ja Cr), mikä johtuu ensisijaisesti vaippaperäisen sulan korkeasta metallipitoisuudesta, mutta malmin syntymisen edellytyksenä ovat myös oikeanlaiset olosuhteet. Erilaiset magman erilaistumisprosessit (fraktioiva kiteytyminen, kontaminaatio, magmojen sekoittuminen jne.) vaikuttavat syntyvien kivilajisarjojen koostumukseen ja mineralogiaan ja voivat olla erityisen tärkeitä malminmuodostuksessa.

Tässä esitelmässä pyrin kuvaamaan Keski-Lapissa sijaitsevan Kevitsan syväkivi-intruusion magmaattista syntyhistoriaa sekä siihen liittyvän Ni-Cu-(PGE, Co, Au) -sulfidimalmin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa on hyödynnetty geokemiallista aineistoa ja  mineraali- ja isotooppigeokemiaa Kevitsan intruusion sisäisen rakenteen, magmasäiliön prosessien ja malminmuodostusmekanismien selvittämiseksi. 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että Kevitsan intruusion magmaattinen historia on monivaiheinen ja merkittävä malminmuodostus on tapahtunut dynaamisessa systeemissä, jossa magmasäiliöön tunkeutui useita eriasteisesti kontaminoituneita sulia.