Suomen Geologinen Seura -
Geologiska Sällskapet i Finland
SUOMEKSI
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
 

Ohjeita kirjoittajille

Yleistä lehdestä

Geologi julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Kirjoitusten kielenä voi olla suomi tai ruotsi, mutta myös englanninkielisiä kirjoituksia voidaan julkaista erityisistä syistä.

Geologin artikkelit indeksoidaan GTK:n ylläpitämään Suomen geologiseen bibliografiaan. Kirjoittaja saa 3 kpl lehtiä ilmaiseksi ja voi halutessaan tilata eripainoksia kirjapainosta omaan laskuunsa.

Tekstin laatiminen

Kirjoita käsikirjoitus jollakin yleisesti käytössä olevalla tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Microsoft Word) ja se lähetä toimitukseen sähköpostitse liitetiedostona. Laadi kirjoitus yhtenäiseksi tekstiksi, jättämättä siihen tyhjiä paikkoja esimerkiksi kuville tai kuvateksteille. Älä käytä oikean reunan tasausta, tabulointia, sisennystä, palstamäärityksiä tai muita vastaavia muotoiluja tai tyylejä. Erota tekstikappaleet toisistaan rivinvaihdolla. Tekstiin voidaan kursivoida tai lihavoida ne kohdat, jotka halutaan painettavaksi kursiivilla tai lihavoituna. Otsikoissa ei käytetä alleviivausta eikä numerointia. Kirjoita kuva- ja taulukkotekstit peräkkäin tekstin loppuun. Tekstissä viittaukset kuviin ja taulukoihin tulevat pienellä alkukirjaimella (kuva 1, taulukko 2).

Liitä kirjoituksen loppuun myös englanninkielinen otsikko ja tiivistelmä (Summary), jotta artikkeli voidaan viedä myös kansainväliseen GeoRef-viitetietokantaan, ja englanninkieliset kuva- ja taulukkotekstit (Figure, Table). Englanninkielisissä osioissa viittaukset kuviin ja taulukoihin tulevat isolla alkukirjaimella (Fig. 1, Table 2). Kirjoittajat vastaavat myös vieraskielisten tekstiensä kieliasun moitteettomuudesta. Englanninkielisissä osioissa on hyväksyttävää käyttää brittiläistä tai amerikkalaista kieliasua mutta ei näiden yhdistelmää.

Käsikirjoituksen elementtien järjestyksen tulee olla seuraava: otsikko, kirjoittajat, pääteksti (ja mahdolliset väliotsikot), kirjoittajien yhteystiedot, kirjoittajien kuvaukset, englanninkielinen tiivistelmä, kirjallisuusluettelo, kuva- ja taulukkotekstit.

Kirjoittajien järjestys tulee ilmoittaa pääotsikon jälkeen. Kirjoittajien yhteystietojen tulee sisältää nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet, ja ne luetellaan päätekstin jälkeen. Tässä kohdin jokaisen kirjoittajan tulee myös kuvata taustansa ja/tai suhteensa kirjoittamaansa tekstiin lyhyesti yhdellä tai kahdella lauseella.

Desimaalierottimena on suomenkielisissä osioissa pilkku ja englanninkielisissä osioissa piste. Tuhaterottimena (käytetään ≥ 10 000) on suomenkielisissä osioissa välilyönti ja englanninkielisissä osioissa pilkku.

Kirja-arvostelussa tulee ilmetä kirjan nimi, kirjoittajan (kirjoittajien) nimet, kustantaja, painopaikka sekä sivumäärä. Jos mahdollista, lisäksi mainitaan suositushinta.

Kuvat

Kuvien ja piirrosten on oltava mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa. Kuvien suositeltavimpia tiedostomuotoja ovat diagrammeille ja viivagrafiikalle PNG, TIF tai PDF, valokuville kelpaa näiden lisäksi JPG. Kuvien vähimmäisresoluutio on tulostuskoossa 300 dpi. Toivottavaa on, että kuvien leveys olisi 6,8 cm tai 14,2 cm. Tarvittaessa ota yhteys päätoimittajaan.

Viittauskäytäntö

Lehden kirjoituksissa noudatetaan ns. Harvardin järjestelmää eli nimi-vuosi-järjestelmää.

Tekstiviittauksessa ei käytetä pilkkua erottamaan tekijää (tekijöitä) ja julkaisuvuotta (Virtanen 2004). Jos viitatussa julkaisussa on kaksi tekijää, erotetaan tekijät sanalla "ja" (Virtanen ja Lahtinen 2004). Mikäli viitatussa julkaisussa on useampia tekijöitä, mainitaan tekstiviitteessä vain ensimmäinen tekijä ja muihin viitataan kursivoituna ilmaisulla "et al." (Virtanen et al. 2004). Mikäli johonkin seikkaan kohdistuu useampi viittaus, esitetään viitteet vuosijärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan ja ne erotetaan toisistaan pilkulla (Korhonen et al. 1976, Nieminen ja Kaukola 1988, Virtanen 2003, 2005, Lahtinen 2004). Mikäli tekstissä viitataan kahteen tai useampaan saman tekijän samana vuonna ilmestyneeseen julkaisuun, tulee ne erottaa toisistaan pienaakkosilla siinä järjestyksessä, missä julkaisuihin on ensin viitattu tekstissä (Jalkanen 2006a, b).

Lähdeluettelon muotoilu

Alla esitetään erityyppisten lähteiden toivottu muotoilu lähdeluettelossa. Julkaisusarjojen nimiä ei lyhennetä. Lähdeluettelossa mainitaan ainoastaan ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Tekijöistä luetellaan enintään kuusi ensimmäistä. Jos tekijöitä on enemmän, lisätään kuudennen kirjoittajan nimen jälkeen pilkku ja "et al." (ks. ensimmäinen esimerkeistä).

Lehtiartikkeli

Heilimo, E., Halla, J., Lauri, L.S., Rämö, O.T., Huhma, H., Kurhila, M.I., et al., 2009. The Paleoproterozoic Nattanen-type granites in northern Finland and vicinity – a postcollisional oxidized A-type suite. Bulletin of the Geological Society of Finland 81:7–38.

Kirja

Papunen, H., Haapala, I. ja Rouhunkoski, P. (toim.), 1986. Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 317 s.

(Em. muotoilua sovelletaan myös karttoihin ja niiden selitysosiin.)

Sarjassa julkaistu monografia

Halla, J., 2002. Origin and Paleoproterozoic reactivation of Neoarchean high-K granitoid rocks in eastern Finland. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Geologica-Geographica 163. Academica Scientiarum Fennica, Helsinki, 105 s.

Kirjan luku

Hyvärinen, L. ja Eskola, L., 1986. Malminetsintä. Teoksessa: Papunen, H., Haapala, I. ja Rouhunkoski, P. (toim.), Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry, Helsinki, 215–289.

Julkaisematon opinnäytetyö

Kaartamo, K., 1996. Kymin stoking reunapegmatiittimuodostuman (stockscheider) rakenteesta ja mineralogiasta. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Geologian laitos, Helsingin yliopisto, Helsinki, 82 s.

Verkkolähde

Global Volcanism Program, 2012. Volcanoes of the World. http://www.volcano.si.edu/index.cfm [20.10.2013]

(Verkkolähteisiin merkitään hakasulkeissa päivämäärä, jona viitattu sisältö on mainitusta osoitteesta löytynyt.)